Evaluation of Urban Transformation Within the Scope of Legal Regulations Over the Examples in the World

Authors

  • Beyzanur Tuhan Gazi University, Ankara, Türkiye
  • Asena Soyluk Gazi University, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7488877

Keywords:

Recycling concrete, Urban transformation, Waste regulation, Construction technology

Abstract

The construction industry is rapidly shaping the built environment thanks to the technology developed in the last century. In this construction, the demolition of the buildings that have been destroyed as a result of disasters and the unhealthy structures that have completed their life, within the scope of urban transformation, and the construction of new ones in their places has an important place. The concept of urban transformation: It is the demolition of unauthorized buildings that do not comply with the city and regional plan of the city, and the creation of settlement areas in accordance with the projects and plans. In another explanation, considering that urban transformation cannot be seen only spatially, it will also include social development; It is defined as the practices that include all of the strategies and actions applied to improve the social, economic, physical and environmental conditions of the urban space, which is in destruction and wear, with holistic approaches.Urban transformation studies have started to be carried out in the projects created for the demolition and damage to the structures as a result of the disasters that occur frequently in Turkey, and the demolition and reproduction of the old structures. Along with the needs brought about by this transformation, both environmental pollution and raw material shortage have become an important problem to be solved in the construction industry. In this study, both the regulations for the legal provision of urban transformation were examined and how the legal regulations within the scope of waste management of the concrete obtained from the buildings destroyed as a result of urban transformation were evaluated.In this respect, the basic criteria were extracted by the data collection method. In addition, the situation of rubble wastes as a result of the major earthquakes in Malatya, which is on the Eastern Anatolian Fault line, was examined and suggestions were developed for the reuse of these wastes.

References

URL 1 https://sozluk.gov.tr/

URL2 https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi

URL3 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5104&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

URL4 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5393&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

URL5 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6306&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

URL6 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16849&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

URL7 https://altyapi.csb.gov.tr/

URL8 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6306.pdf

Acar, A. Z., Köseoğlu, (2014) A., Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık, S.361.

Anıl, Ö., Şahmaran, M. ve Koçkar, M. (2017). 6306 Sayılı kentsel dönüşüm yasası risk değerlendirme tekniklerinin saha uygulaması: Beyoğlu örneği. 4th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology 11-13 Ekim 2017.

Ataöv, A., Osmay, S.,(2007), “Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım. ”Middle East Tecnihal University Journal Of The Faculty Of The Architecture, Vol. 2, pp. 57-82.

Aydınlı H.İ., Turan, H., (2012), Kuramsal ve Yasal Çerçevede Türkiye’de Kentsel Dönüşüm, Selçuk Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:28, Sy:61-70.

Aydinç, P., (2016), Doğal Afetlerde Yaşanan Aksaklıklarda Mahalli İdarelerin Rolü: Van Depremi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi,İstanbul.

Bayraktar, F. T. (2010). Türkiye’de Yapı Malzemesi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi İçin Bir Sistem Önerisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,İstanbul.

Çağrıcı, A. (2016). İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Elde Edilen Geri Dönüşüm Malzemelerinin Karayolu Üstyapısında Kullanımı.Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Çakır, G. (2012). Yapısal Atıkların Geri Dönüşümünün Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamnda Önemi. Mimarlıkta Malzeme, 22(7), 26–30.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015. “Atık Yönetimi Yönetmeliği”, 2 Nisan 2015 tarih 29314 Sayılı Resmi Gazete.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,(2004) Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yayın No: 25406, Ankara

Daşkıran, F., Ak, D., (2015), 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:13, S:3.

Demir, İ. (2010). İnşaat Yıkıntı Atıklarının Beton Üretiminde Kullanımı ve Beton Özelliklerine Etkisi. Demir/AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2, 105–114.

Erdede, S. B., Erdede, B. ve Bektaş, S. (2014a). Kentsel dönüşümde yeşil binaların uygulanabilirliği. 5.Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu içinde . İstanbul: 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014).

Erdede, S. B., Erdede, B. ve Bektaş, S. (2014b). Sürdürülebilir Yeşil Binalar Ve Sertifika Sistemlerinin Değerlendirilmesi. V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014) Sürdürülebilir Yeşil Binalar ve Sertifika Sistemlerinin Değerlendirilmesi,İstanbul.

Fırat, F. K. ve Akbaş, F. (2015). İnşaat Endüstrisinde Geri Dönüşüm Çalışmalarının Geliştirilmesi ve Ekonomi Üzerine Etkileri. SESSION 4D:Çevre ve Enerji Internatıonal Conference on Eurasıan Economıes içinde (ss. 637–644). http://avekon.org/papers/1415.pdf adresinden erişildi.

İpekçi, C. A., Çoşkun, N. ve Esin, T. (2015). İnşaat Sektöründe Geri Kazanılmış Malzeme Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından Önemi. ISBS 2nd International Sustainable Buildings Symposium (ss. 679–684). Gazi Üniversitesi, Ankara.

İpekçi, C. A., Coşkun, N. ve Karadayı, T. T. (2017). İnşaat Sektöründe Geri̇ Kazanılmış Malzeme Kullanımının Sürdürülebi̇li̇rli̇k Açısından Önemi̇. Türk Bilim Araştırma Vakfı, 2(10), 43–50.

Genç, F.N., (2008), Türkiye’de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü, Celal Bayar Üni. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:15, S:1.

Güner, C. , Gökşen, F. & Koçhan, A. (2017). Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi . Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi , 3 (2) , 1-14 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/adbad/issue/33581/338091

Kaymak, M., (2018), Kentsel Dönüşüm: 6306 Sayılı Kanun Kapsamında İstanbul’dan Örnekler.Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Limoncu, S., Bayülgen, C., (2005), Türkiye’de Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunları, Megaron Dergisi, Cilt:1, S:1, Sy::18-27.

Özden, P. (2011). Türkiye'de Kentsel Dönüşümün Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler . İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,0 (35) , 215-233 https://dergipark.org.tr/en/pub/iusiyasal/issue/601/6060

Özel, M., (2013), Afet Yönetiminin İyileştirme Aşaması Bağlamında 2011 Van Depremi Sonrasında “Konteyner Kent” Uygulaması, Türk İdare Dergisi (İçişleri Bakanlığı), S:477, Sy:11-34.

Seydioğulları, H.S., (2016), Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm, Planlama Dergisi, S:26, Sy:51-64.

Tokel, G. (2021). Kentsel Dönüşüm Beton Atıklarının Prefabrik Beton Kaplama Elemanı Üretiminde Kullanılması. Yüksek Lisans Tezi ,Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı.Tokat.

Yılmaz, D. (2019). Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yıkılan Binalardan Dolayı Ortaya Çıkan Beton Atıklarının Granüler Yol Tabakasında Agrega Olarak Kullanımı.,Yüksek Lisans Tezi,Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Antalya.

Yüksek, İ. ve Esin, T. (2013). Yapı Malzemelerinin/Elemanlarının Geri Dönüşüm ve Yeniden Kazanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma. VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu (ss. 305–312),Trakya Üniversitesi, Edirne.

Published

2022-12-28

How to Cite

Tuhan, B., & Soyluk, A. . (2022). Evaluation of Urban Transformation Within the Scope of Legal Regulations Over the Examples in the World. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 6(4), 55–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.7488877

Issue

Section

Articles