AZƏRBAYCANDA MÜQƏDDƏS MƏKANLARIN MUZEYƏ ÇEVRİLMƏSİ HAQQINDA

Authors

  • Dos. Dr. Həbibə Əlİyeva İKSAD

DOI:

https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol3iss1pp9-16

Keywords:

Azərbaycan, müqəddəs məkanlar, memarlıq abidələri, tolerantlıq, muzey

Abstract

Strateji cəhətdən Qafqazın ən önəmli mərkəzi olan, İpək yolunun ana xətlərindən birinin keçdiyi Azərbaycan insanın yaşaması üçün lazımı və vacib olan qaynaqların bol olduğu və bu bölgəni hər zaman diqqət mərkəzi  halına gətirən məkanlardandır. Bölgədə müxtəlif dövrlərdə inşa olunan İslama qədər və İslam memarlıq abidələri Azərbaycan coğrafiyasının insanlıq tarixinin önəmli maddi-mədəni irsinin ortaya çıxmasına və təbliğinə sahib olduğunu təsdiqləməkdədir.

Azərbaycanın tarixən tolerant bir dövlət olması  və bu ərazidə yaşayan müxtəlif xalqlara və dinlərə mənsub insanların məmləkətimizə pənah gətirməsinin əsas səbəbi bu ölkədə yaşayan insanların mədəniyyəti və onların xarakterik keyfiyyətinə çevrilmiş tolerantlıq xüsusiyyətidir. Azərbaycanda tarixən zərdüştlük kimi çoxallahlı dinlərlə yanaşı, islam, xristianlıq və yəhudilik kimi təkallahlı dinlər də olmuşdur.

References

Azərbaycan Tarixi (uzaq keçmişdən 1870 –ci illərə qədər) Bakı: 1996.

Azərbaycanın Tarixi Abidələri. AEA ATM. Bakı: 1958.

Aşurbəyli S.B. Şirvanşahlar dövləti, Bakı, 2007.

Aşurbəyli S.B. Bakı şəhərinin tarixi, Bakı, 2007.

Ашурбейли С.Б. О датировке и назначении Гыз галасы в крепость Баку. Изд-во. АН Азерб. ССР. сер. ИФП. № 3, 1974. с.47-52

Bünyadov Z.M. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı: Azərnəşr, 1989.

Hüseynov Fariz. “Atəşgah məbədi”ndə yeni muzey ekspoziyasının təqdimatı //Mədəniyyət// Bakı, 20 may 2015, s. 11.

Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании М.-Л. 1959,

В Ямпольский З.Н. К изучению летописи К. Албании. AMEA-nın xəbərləri, Bakı, 1957

Вилаят Керимов. О периодизации античной и репнесредневековой архитектуры Кишского храма. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun "Qafqazın Arxeologiyası və Etnoqrafiyası" beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2000.

Вилаят Керимов, Бьернар Стурфиел. Киш. Баку, 2003.

Вилаят Керимов. Предварительные археологические исследования Кишского комплекса. В Azərbaycan Arxeologiyası və etnoqrafiyası jurnalı I buraxılış. Bakı., 2003.

Пириев В.З. Об исторической географии Азербайджана. Сб. "Историческая география Азербайджана". Баку: ЭЛМ, 1987, стр.104-110.

Mammedov R.A. XIII-XIV asrlarda Arran (Azerbaycan) şehirlerinin iktisati veziyyeti hakkında (ticaret ve ticaret yolları)// Azerbaycan tarihine dair materiallar (ATM eserleri), X c., Bakı: Elm, 1988.

Бретаницкий Л. Архитектурные школы средневекового Азербайджана (ХП-ХУ вв.). Баку: «Искусство Азербайджана», 1949, 259 c.;

М.С.Немат. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Баку: Элм,1991.

Rıhtım M. Seyid Yəhya Bakuvi və xəlvətilik. Bakı: Qismət, 2005, 264 s.

Rıhtım M. Seyid Yəhya Əş-Şirvani Əl-Bakuvi və Şəfa əl Əsrar (Sufiliyin sirləri). Bakı: Elm, 2010.

A. Akpınar.Bin yılın yüz şairi, Azerbaycan şiiri antolojisi, Ankara, KB, 2000.

M. Özdamar.Yahya Efendi, İstanbul, 1997.

Ə. Rəhimov.Bakıda Şirvanşahlar saray şəhərciyindəki türbədə dəfn olunanlar haqqında/ AMEA xəbərləri, N1, 1975, səh 49 – 57

Published

2019-07-15

How to Cite

Amanzholova, A. (2019). AZƏRBAYCANDA MÜQƏDDƏS MƏKANLARIN MUZEYƏ ÇEVRİLMƏSİ HAQQINDA . ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL, 3(1), 9-16. https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol3iss1pp9-16

Issue

Section

Articles