Yazım Kuralları

 1. ICONTECH ULUSLARARASI DERGİSİ Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanır.
 2. Dergide Bilim ve Teknoloji alanında hazırlanan ve daha önce yayımlanmamış orijinal araştırma makaleleri ile kongre kitaplarında özet metni basılmış olan araştırma makaleleri ve derginin amacına uygun derleme (her sayıda 2 adet) makaleler yayımlanır. Editöre mektup kabul edilmez.
 3. Aynı sayıda bir yazarın en fazla iki makalesine yer verilir.
 4. Yazarlara telif ücreti ödenmez.
 5. Makalelerin bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.
 6. Makale başvuruları (mail adresi yazılacak) adresinden gönderilir.
 7. Araştırma makaleleri İngilizce, Türkçe veya Rusça dillerinden birisi olmalı. Türkçe veya Rusça metinlerde ingilizce başlık, özet ve anahtar kelime de eklenmeli
 8. Metin yapısı: Başlık, Özet, Anahtar Sözcükler, Title, Abstract, Keywords, Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar ana başlıkları altında hazırlanmalıdır. İstenirse Araştırma Bulguları ve Tartışma bölümleri tek başlık altında yazılabilir. Derleme makalelerde de yazım kuralları ve süreç araştırma makalesinde olduğu gibidir. Derleme makaleler, en az %75’i son 10 yıla ait olmak üzere en az 30 kaynak içermeli ve daha önce hiçbir yayın organında basılmamış olması gerekmektedir.
 9. “Özet” ve “Abstract” çalışmanın kısa amacı ile önemli araştırma bulgularını içermelidir.
 10. Yurt dışından gelecek makalelerde bulunan “Abstract”ların Türkçe “Öz” çevirisi editör kurulu tarafından yapılacaktır.
 11. “Özet” ve “Abstract” en çok 200 sözcük ve yapılandırılmış olmalıdır, ana metinden ayrı olarak konumlandırılmalıdır.
 12. Kısaltmalar, diyagramlar ve literatürler “Özet” ve “Abstract”da yer almaz.
 13. “Özet” ve “Abstract”dan bir satır boşluk bırakıldıktan sonra 4 - 6 kelime olmak üzere “Anahtar kelimeler” ve “Keywords” yer almalı ve başlıkta geçen kelimelerden farklı olmalıdır.
 14. Makalede yer alan türlerin bilimsel isimleri italik karakterde olmalı ve ondalık sayılar nokta işareti ile ayrılmalıdır.
 15. Grafik, harita, fotoğraf, resim ve benzeri sunuşlar ''Şekil'', sayısal değerlerin verilişi ''Çizelge'' olarak isimlendirilmelidir. Verilen tüm çizelge ve resimlere metin içerisinde atıf yapılmalı ve şekil ve çizelgeler makale sonunda ayrı ayrı sayfalarda verilmelidir.

 

Makale düzeni;

 

Microsoft Word yazılımıyla (docx format; Word 2007 ve üstü) Times New Roman yazı karakterinde ve tek sütun halinde toplam 20 sayfayı geçmeyecek şekilde, A4 kağıdına kenarlarda 2.5 cm boşluk olacak şekilde çift satır aralıklı yazılmalıdır.

 

Makalede her sayfaya numara verilmeli ve satırlar her sayfada yeniden başlayacak şekilde satır numaraları içermelidir.

 

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı koyu, 14 punto, ortalı ve ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

 

En fazla 3. düzeyde bölüm başlıkları kullanılmalıdır. Birinci düzey başlıklar sola yaslı, koyu, 12 punto ve her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. İkinci düzey başlıklar koyu, sola yaslı ve yalnız ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar her ne kadar önerilmese de eğer gerekli ise kullanılabilir ve sola yaslı ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük şekilde yazılmalıdır.

 

Metnin ana gövdesi çift aralıklı, Times New Roman, 12 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Tüm paragraflar sol kenardan başlamalıdır. Metin tümüyle iki yana yaslı hizalanmalıdır. Hiçbir heceleme olmamalıdır. Kalın veya altı çizili yazı kullanımı ile metin vurgulama önerilmez.

 

Yazar/yazarların isimleri, makale başlığının altında bir satır boşluktan sonra ünvan belirtilmeden koyu 12 punto ile ön ismi açık ve küçük harfle, soyadı küçük harfle ve sekme (tab) ile boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

 

Yazarlarla ilgili akademik ve/veya diğer profesyonel kurumları rakam üst simgesi kullanılarak 10 punto ile belirtilmelidir. Ayrıca sorumlu yazarın elektronik posta adresi ayrı bir satırda yıldız işareti ile gösterilmelidir.

 

Makale içindeki atıflarda özel durumlar dışında “yazar ve tarih” sistemi kullanılmalıdır. Birden çok kaynağa aynı anda atıf yapılacaksa yayınlar noktalı virgül ile ayrılmalı ve kronolojik sıra ile verilmelidir. Örneğin: (SoyadıA, 2002; SoyadıB ve ark., 2008; SoyadıC, 2008; SoyadıD1 ve SoyadıD2, 2012). İki yazarlı eserlerde yazar isimleri “ve” ile ayrılmalı, çok yazarlı eserlerde “ve ark.” (yabancı dildeki kaynaklarda ise “et al.”) kullanılmalıdır. Örneğin: Soyadı1 (2007), Soyadı1 ve Soyadı2 (2005), Soyadı1 ve ark. (2003). Birden fazla yazarlı veya tek yazarlı yayınların çoklu kullanışlarında tarihsel sıralanmalı, aynı yılda bir çok yayının kullanılmasında (yazar grupları aynı olmasa bile) ise küçük harf ile ayrılmalıdır. Örneğin: N. Mordoğan and C. Karagözlü. 1999a; N. Mordoğan & C. Karagözlü. 1999b; N. Mordoğan and C. and Karagözlü E. 1999c (çünkü metin içinde hepsi " Mordoğan ve ark., 1999" olarak geçecektir).

 

Metin içinde anılan bütün literatür, “Kaynaklar Listesi”nde yer almalıdır. Kaynaklar listesi alfabetik sırada ve yazar-tarih sistemine göre verilmelidir. Aynı yazarın iki veya daha fazla yayını kullanılmış ise Kaynaklar Listesinde eski tarihli yayın önce verilmelidir. Kitap ve kitap bölümünün adının her kelimesinin ilk harfi büyük harf olmalıdır. Bir kuruluşun yayınları ise yayın numarasıyla verilmeli, değilse basıldığı matbaa adı ve şehri belirtilmelidir. Literatürün yayımlandığı dergi adı kısaltma yapılmadan açık olarak yazılmalıdır. Kaynakların yazılışında ilk satır sola yaslanmalı, izleyen satırlar 0.5 cm içeri çekilmelidir. Literatür yazım şekli için örnekler aşağıda verilmiştir.

 

Örnekler:

 

Kitap:

Lodos, N. 1998. Türkiye Entomolojisi VI (Genel, Uygulamalı ve Faunistik) (I. Basım). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:529,     300 s.

 

National Research Council. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th rev. Ed. National Academy Press, Washington, DC, p.176.

 

Kitap bölümü:

Metcalfe, J., M.K. Stock and R.L. Ingermann. 1984. The effects of oxygen on growth and development of the chick embryo. In: Respiration and Metabolism of Embriyonic Vertebrates. 4th ed. (Eds: R.S. Seymour and W. Junk), Dordrecht, The Netherland, pp 205-219.

 

Kongre bildiri veya poster:

Seydoşoğlu, S., Gelir, G. ve Ayana, B. 2019. Biçim Zamanları ile Karışım Oranının Yem Bezelyesi ve Arpa Karışımlarında  Ot Kalitesine Etkisi. EJONS 6. International Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Medical Sciences, 8-10 Mart, ADANA (1): 680-689.

 

Makale:

Seydoşoğlu, S. ve Kökten, K. 2019. Batman Mera Vejetasyonlarının Bazı Özellikleri, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(1): 27-33.

 

Seydosoglu, S. and Kokten, K. 2019.  Some Characters of Rangeland Vegetation in Batman Province. Harran Journal of Agricultural and Food Science, 23 (1): 27-33.

URL: Mümkün olduğunca kullanılmaktan kaçınılmalı veya minimum düzeyde kullanılmalıdır. Son erişilen tarih ile birlikte tam URL verilmelidir. Eğer biliniyorsa ek bir bilgi, (DOI, yazar adları, tarihler, kaynak yayına ait literatür) belirtilmelidir.

Schaeffer, L.R. 1997. Subject: Random regressions. http://chuckagsci.colostate.edu/wais/logs/agdg869258263.html . Erişim: Kasım, 1997.

DPT, Sekizinci beş yıllık kalkınma planı. 2002. Gıda sanayii özel ihtisas komisyon raporu. http://ekutup.dpt.gov.tr/gida/oik646.pdf . Erişim: Kasım 2002.